ร.พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อันเนื่องมาจาก ทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของประชาชน ในเรื่องความเจ็บป่วย โดยยึดหลักความเมตตาการุณย์ ต่อชนทุกชั้น ผู้บริหารทุกสมัย ได้ดำเนินรอยตาม พระราชปณิธานของพระองค์ ซึ่งเน้นประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลักในการบริหารงาน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.somdej.or.th

Additional information