การจัดแสดงนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นิทรรศการ วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้จัดแสดงนิทรรศการ ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร


ในวันเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ได้มีการบรรยายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในชื่อหัวข้อ “ดุจดวงแก้วสว่างหล้าวัฒนาไทย” โดยนางสาววิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์

นอกจากนี้ในวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ อันเป็นวันสตรีสากลยังได้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ขัตติยนารีต้นแบบสตรีสากล” โดยนางสาววิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการ

นิทรรศการ