การจัดแสดงนิทรรศการ ณ สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดในร่มเงาวังสระปทุมวันอาทิตย์ที่ ๑๘ – วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดในร่มเงาวังสระปทุม ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น ๑ สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บรรยายเรื่องในร่มเงาวังสระปทุม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บรรยายเรื่องในร่มเงาวังสระปทุม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดในร่มเงาวังสระปทุม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดในร่มเงาวังสระปทุม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ

นิทรรศการฯ

นิทรรศการฯ

นิทรรศการฯ

นิทรรศการฯ