นิทรรศการ บรมกษัตริย์วัฒนสถาน ณ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ บรมกษัตริย์วัฒนสถาน ณ หอนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


ในการเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม์ ๗ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้ดำริจัดนิทรรศการ บรมกษัตริย์วัฒนสถาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชจริยาวัตรอันเกี่ยวเนื่องด้วยวังสระปทุม

นิทรรศการนี้ได้แบ่งเป็น ๔ ภาคด้วยกัน
ภาคแรก : ยุววารราชปวัตติ์ เป็นพระราชประวัติในส่วนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเยาว์เสด็จประทับอยู่ ณ วังสระปทุม ตั้งแต่พระชนมายุพรรษาเดียว ใน พ.ศ. ๒๔๗๐ อันเป็นปีที่สมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จกลับจากสหรัฐอเมริกา มาประทับ ณ วังสระปทุม

ภาคที่สอง : ราชประดิพัทธภิษิต เรื่องการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วังสระปทุม

ภาคที่สาม : ราชกฤตย์กตัญญุตา เรื่องพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกตัญญู

ภาคที่สี่ : พันวัสสาราชกรณียานุวัตร จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย

หากท่านสนใจเข้าชมนิทรรศการฯ กรุณากดที่พิพิธภัณฑ์ฯ หรือติดต่อที่ ๐๒-๒๕๒-๑๙๖๕-๗ รับแผนที่เดินทางมาพิพิธภัณฑ์ฯ กรุณากดที่แผนที่