พระราชนัดดา

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระราชโอรสธิดารวม ๓ พระองค์ คือ

ลำดับที่ พระรูป พระนาม
๑. Image สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๒. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ
๓. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ