การเยี่ยมชม

รายละเอียดการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

การเข้าชม

 • เปิดให้เข้าชมพระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
 • วันจันทร์ถึงวันเสาร์ (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.


การเข้าชมพิพิธภัณฑ์กรุณานัดหมายลวงหน้าที่
https://bit.ly/3R4gqXG

ค่าเข้าชม

 • ผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท
 • นักเรียน – นักศึกษา ๕๐ บาท

ข้อปฏิบัติในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์

  1. ผลตรวจหาเชื้อ Covid-19 ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทุกท่านต้องแสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธี ATK ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมงก่อนเข้าพิพิธภัณฑ์ โดยถ่ายรูปผลตรวจคู่กับบัตรประชาชน และนำไปแสดง ณ จุดลงทะเบียน กรณีติดเชื้อ Covid-19 พิพิธภัณฑ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชม
  2. แสดงบัตร ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทุกท่านเตรียมบัตรประชาชน/บัตรนักเรียน/นักศึกษา มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบก่อนเข้าชม ณ จุดลงทะเบียน
  3. การแต่งกาย กรุณาแต่งกายสุภาพ สตรีสวมกระโปรงคลุมเช่า บุรุษสวมกางเกางขายาว สวมรองเท้าสุภาพ ห้ามสวมเสื้อไม่มีแขนและกางเกงขาสั้น
  4. ห้ามถ่ายภาพและวีดิทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
  5. ฝากสัมภาระ กรุณาฝากสัมภาระทั้งหมด รวมถึงกล้องและโทรศัพท์มือถือที่จุดรับฝากของ (Locker)
  6. งดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปยังพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ
  7. สวมหน้ากากอนามัย กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าชม

สถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์

วังสระปทุม เลขที่ ๑๙๕ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

ประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์อยู่ใกล้กับโรงแรมสยามเคมปินสกี้

(พิพิธภัณฑ์ไม่มีบริการที่จอดรถ แต่ท่านสามารถจอดรถยนต์ได้ที่อาคารจอดรถศูนย์การค้าสยามพารากอน)

 ee
แผนที่เดินทางมาพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า