ความเป็นมาของมูลนิธิฯ

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ โดยพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๒. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศพระราชประวัติสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มิให้เลือนหายไปกับกาลเวลา และสะดวกต่อการค้นคว้า
๓. เพื่อจัดแสดงพระราชประวัติ นิทรรศการ สื่อสิ่งพิมพ์ และสิ่งอื่นๆ เฉลิมพระเกียรติให้มหาชนได้ ประจักษ์ชัด
๔. เพื่ออนุรักษ์พระตำหนักใหญ่ที่ประทับ ณ วังสระปทุมให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม
๕. เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวัฒนธรรมใน ประเทศไทย
๖. เพื่อการสังคมสงเคราะห์ สาธารณภัย และส่งเสริมการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และศาสนา
๗. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
๘. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประกอบด้วย คณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งรับผิดชอบดำเนินงานก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วางนโยบาย แผนการดำเนินงาน และติดตามประเมินผล นอกจากนั้นแล้ว ยังประกอบด้วยคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ ฝ่ายต่างๆ คือ คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย คณะอนุกรรมการฝ่ายพิพิธภัณฑ์และสถานที่ คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมและหารายได้ และคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนงบประมาณการดำเนินงาน มาจากเงินบริจาค และเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมหาทุน ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิฯ รับผิดชอบ