ด้านการประชาสงเคราะห์

พระราชทานข้าว

หุ่นจำลองแสดงถึงเหตุการณ์ใน พ.ศ. ๒๔๖๐  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เข้ามารับข้าวสารที่ท่าน้ำพระตำหนักเขียว วังสระปทุม

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ามีน้ำพระราชหฤทัยเมตตาเป็นที่ยิ่ง ได้พระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่ผู้ยากไร้เป็นการพระราชกุศลมิได้ขาด เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. ๒๔๖๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำข้าวสารที่วังสระปทุมมีอยู่ ออกแจกจ่ายแก่ประชาชน ที่ขาดแคลน ประชาชนพายเรือมารับข้าวสารพระราชทานจนแน่นคลองแสนแสบ

นอกจากนั้น ยังโปรดเกล้าฯ ให้ขุดบ่อน้ำ สระน้ำ ให้ประชาชนในชนบทมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคด้วย
DB_L0337

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงสร้างท่อน้ำพระราชทานแก่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘