ด้านการศาสนา

ทรงบาตร

ทรงบาตร

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าสนพระราชหฤทัยศึกษาพุทธศาสนา ทรงอ่านพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดพิมพ์อัฏฐกถาชาดก ๑ คัมภีร์ ๑๐ เล่มสมุดพิมพ์ ทรงอุปการะและพระราชทานเลี้ยงกรรมการตรวจข้อสอบธรรมและบาลีในการสอบปริยัติธรรม ณ ท้องสนามหลวงอยู่เสมอ6

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงศรัทธาในการบุญ ทรงศีลทรงธรรมเป็นประจำ โปรดเกล้าฯ ให้ถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุสามเณรทุกวัน ณ วังสระปทุมที่ประทับ ทรงถวายกัปปิยภัณฑ์แก่พระภิกษุ สามเณรในวัดต่างๆ และทรงถวายผ้าพระกฐินวัดหลวงและวัดราษฎร์เป็นประจำทุกปี

นอกจากนั้นแล้ว ยังพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงกุฏิ อาคาร ในวัดต่างๆ และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมในวัดปทุมวนาราม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนาด้วย