นิทรรศการพิเศษ

นิทรรศการ สัปตมวรรตบรมขัตติยราชินีนาถ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ สัปตมวรรต
บรมขัตติยราชินีนาถ ณ หอนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   อ่านเพิ่มเติม
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีเนื้อหาเรื่องพระราชประวัติอันเกี่ยวเนื่องด้วยวังสระปทุม ที่ประทับของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และเรื่องพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งด้านการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกร การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย โดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
6I6K0161_resize8
นิทรรศการ ศรีสวรินทิราราชกรณียานุกิจ สิริธรพินิจราชกรณียานุการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ ศรีสวรินทิราราชกรณียานุกิจ สิริธรพินิจราชกรณียานุการ ณ หอนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มีเนื้อหาเรื่องพระราชประวัติและพระกรณียกิจอันยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ เป็นแบบอย่างที่ดียิ่งแห่งการดำเนินชีวิตที่ดีงาม สืบสานพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
777777
นิทรรศการ สยาม – อเมริกัน พันวัสสาอัยยิกาเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ สยาม – อเมริกัน พันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ หอนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม ในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ในโอกาส ๑๒๐ ปี งานเวิลด์โคลัมเบียนเอ็กซ์โปซิชัน คริสต์ศักราช ๑๘๙๓ ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๔๓๖) มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้จัดนิทรรศการ “สยาม – อเมริกัน พันวัสสาอัยยิกาเจ้า” ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ทรงอำนวยการจัดส่งงานศิลปหัตถกรรมสตรีสยามไปร่วมจัดแสดงในงานดังกล่าว นับเป็นครั้งแรกที่มีการนำผลงานสตรีจากประเทศต่างๆ จัดแสดงเผยแพร่ออกสู่สายตาชาวโลก
นิทรรศการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติวาระ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สาธารณสุข) วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗
6I6K0287_resize6
 
นิทรรศการ พระเกียรติคุณเฉลิมหล้า
มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้จัดนิทรรศการ พระเกียรติคุณเฉลิมหล้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในวาระ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ และองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สาธารณสุข) วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นิทรรศการพิเศษเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้จัดนิทรรศการ พระเกียรติคุณเฉลิมหล้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในวาระ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ และองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สาธารณสุข) วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นิทรรศการพิเศษเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
56
นิทรรศการ บรมกษัตริย์วัฒนสถาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ บรมกษัตริย์วัฒนสถาน ณ หอนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ในการเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้ดำริจัดนิทรรศการ บรมกษัตริย์วัฒนสถาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชจริยาวัตรอันเกี่ยวเนื่องด้วยวังสระปทุม นิทรรศการพิเศษเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
047_resize55
นิทรรศการ ปทุมสรัสทวิวรรติมงคลสถาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ ปทุมสรัสทวิ
วรรติมงคลสถาน ณ หอนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ในมหามงคลสมัยคล้ายวันพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ ๖๐ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้จัดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับพระราชพิธีดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยในวารดิถีอันเป็นมงคลยิ่งนี้ นิทรรศการพิเศษ
54 4
นิทรรศการ สายธารประวัติสว่างวัฒน์พิพิธภัณฑสถาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และนิทรรศการสายธารประวัติสว่างวัฒน์พิพิธภัณฑสถาน ณ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุมในวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
52
 
นิทรรศการ น้อมระลึกถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๕๐ ปี นับแต่เสด็จสู่สวรรคาลัย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการเปิดนิทรรศการ น้อมระลึกถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๕๐ ปี นับแต่เสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ นิทรรศการเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
1
 
 
นิทรรศการอื่นๆ