พระราชจริยวัตร

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นสตรีล้ำสมัยในด้านเศรษฐกิจและการจัดการ สนพระราชหฤทัยในเรื่องการส่งเสริมอาชีพและการหารายได้ สนพระราชหฤทัยศึกษาการทอผ้า จนทรงทอได้ ทรงตั้งโรงเย็บเสื้อผ้าส่วนพระองค์ขึ้น ณ พระที่นั่งทรงธรรมในบริเวณสวนศิวาลัย ในพระบรมมหาราชวัง ต่อมาทรงตั้งโรงทอผ้า ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทอผ้าทรง ผ้าพื้นเมือง เมื่อครั้งเสด็จฯ มาประทับที่พระตำหนักสวนหงส์ สวนดุสิต ในการนี้ได้ทรงเชิญผู้เชี่ยวชาญที่สำเร็จการทอจากญี่ปุ่นมาเป็นที่ปรึกษา นอกจากการทอผ้าแล้ว ยังทรงจัดให้มีโรงสีข้าว นาส่วนพระองค์ ทรงบริหารจัดการเรื่องที่ดินให้เช่า ให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์จากที่ดินตามความเหมาะสม

ส่วนพระองค์แล้ว สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงดำเนินพระชนม์ชีพอย่างสมถะ เรียบง่าย ไม่โปรดความหรูหรา ฟุ่มเฟือยใด ๆ ทรงเลี้ยงดูเจ้านาย พระญาติ ข้าราชบริพาร ทรงอบรมสั่งสอนให้รู้จักการประหยัด รู้คุณค่าของเงิน ความเหมาะสมพอดีในการบริโภคและยังชีพ โปรดให้ปลูกไม้ผล พืชผัก หลากหลายชนิดในวังสระปทุมสำหรับใช้บริโภค และยังได้พระราชทานไปตามวังเจ้านาย ส่วนที่เหลือนั้น โปรดให้จัดจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งไว้สำหรับทรงใช้จ่ายดูแลข้าราชบริพาร ผู้ที่มาพึ่งพระบารมี และบำรุงรักษาวังสระปทุม